ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Η πολιτική ποιότητας της GS LABELPRINT καθορίζεται από την επιθυμία για την παραγωγή ψηφιακών εκτυπώσεων ετικετών και υλικών συσκευασίας, σύμφωνα πάντα με τις απαιτήσεις των πελατών της, των συνθηκών της αγοράς και του ανταγωνισμού, την ισχύουσα νομοθεσία, τη σύγχρονη τεχνογνωσία, τις δυνατότητες λειτουργικού ελέγχου και άλλους παράγοντες που σχετίζονται με την επιχειρηματική θέση της εταιρείας στην ελληνική και τη διεθνή αγορά. O στρατηγικός προσανατολισμός της εταιρείας έχει σχεδιαστεί με στόχο:

 • Την άμεση εξυπηρέτηση των πελατών της στους ταχύτερους χρόνους της αγοράς
 • Την υψηλής ποιότητας εκτύπωση αυτοκόλλητων ετικετών
 • Την μόνιμη ανάπτυξη της εταιρείας αξιοποιώντας τεχνολογίες αιχμής
 • Την ισχυροποίηση της θέσης της εταιρείας στην αγορά των ψηφιακών εκτυπώσεων ετικετών

Ειδικότερα, οι επιμέρους αντικειμενικοί σκοποί Ποιότητας της GS LABELPRINT είναι:

 • Η διαρκής βελτίωση των επιχειρηματικών της επιδόσεων
 • Η συνεχής ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού
 • Η μεγιστοποίηση της ικανοποίησης των πελατών

Οι ανωτέρω αντικειμενικοί σκοποί βασίζονται:

Η προσέγγιση της εταιρείας GS LABELPRINT στην ποιότητα εκφράζεται μέσω του Συστήματος Ποιότητας της εταιρείας, το οποίο ανταποκρίνεται στο διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο EN ISO 9001:2015.

 • Στην στελέχωση της εταιρείας με άρτια εκπαιδευμένο και καταρτισμένο προσωπικό
 • Στην επιλογή αξιόπιστων εξωτερικών παρόχων
 • Στην χρήση εκτυπωτικών μηχανημάτων τελευταίας τεχνολογίας
 • Στην συνέπεια και στην αξιοπιστία στην πλήρωση των απαιτήσεων και την ικανοποίηση των πελατών
 • Στην καταγραφή και μείωση των οποιονδήποτε αστοχιών με στόχο την συνεχή / ποιοτική βελτίωση των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών
 • Στην συνεχή βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας
 • Στην διαρκή προσπάθεια τυποποίησης των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών κατά τρόπο που να προάγει και να διασφαλίζει τη παροχή φιλικής και αποτελεσματικής εξυπηρέτησης και την ανάπτυξη δεσμών αρμονικής συνεργασίας με τους πελάτες, εξωτερικούς παρόχους αλλά και όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Η προσέγγιση της εταιρείας GS LABELPRINT στην ποιότητα εκφράζεται μέσω του Συστήματος Ποιότητας της εταιρείας, το οποίο ανταποκρίνεται στο διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο EN ISO 9001:2015

H Διοίκηση της εταιρείας δεσμεύεται ότι θα μεριμνήσει κατάλληλα έτσι ώστε:

 • H πολιτική ποιότητάς της να είναι γνωστή και κατανοητή σ’ όλο το προσωπικό και στην διάθεση των ενδιαφερομένων μερών.
 • Να ανασκοπείται ως προς την συνεχόμενη καταλληλότητα της.
 • Να παρέχει όλα τα απαραίτητα μέσα για την συνεχή και απρόσκοπτη λειτουργία του Συστήματος και τη συνεχή βελτίωσή του.

Τέλος, και από την θέση αυτή, η Διοίκηση της επιχείρησης δεσμεύεται να τηρεί τους Νόμους και τους Κανονισμούς που έχουν σχέση με τη λειτουργία της και τις υπηρεσίες που παρέχει.

Ο Γενικός Διευθυντής / Διαχειριστής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΟΥΔΗΣ